Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Golfbreker Consulting BVBA (hierna verder aangeduid als ‘GOLFBREKER Consulting’), met maatschappelijke zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kruisstraat 7, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE 0689.894.484, e-mail info@golfbreker.digital, URL https://golfbreker.digital/.

 

Tenzij anders vermeld, is GOLFBREKER Consulting verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

 

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

 

  1. Persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij een vraag omtrent informatie of in het kader van een samenwerking die we aangaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Meer bepaald kunnen we dus de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens en informatie ivm. facturatiegegevens.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms zoals LinkedIn en Facebook, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

  1. Beveiliging en opslag

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Europa, op onze maatschappelijke zetel of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.

 

  1. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers en aangestelden. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals onderaannemers, websitebeheer en -hosting, verwerking van facturatiegegevens, tijdsregistratie en e-mailcommunicatie.

We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze (onder)aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van GOLFBREKER CONSULTING.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

 

  1. Cookies

Door het gebruik van de website van GOLFBREKER Consulting, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics, Facebook en Linkedin. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden verwijderd na analyse, maximum 2 jaar. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar onze disclaimer.

Door gebruik te maken van de website, geeft u toestemming om de cookies te installeren.

 

  1. Verwerkingsdoeleinden

De in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de afhandeling van uw bestelling of in het kader van onze samenwerking (facturatie en tijdsregistratie).

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, productverbetering, edm.

Tenslotte willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. We kunnen de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.

 

  1. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw vraag te registreren via het contactformulier, om u te informeren met nieuwsbrieven, om onze diensten en producten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 

  1. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 7 jaar), opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

 

  1. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen.

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen door een e-mail te sturen aan info@golfbreker.digital. Dit geldt ook voor eventuele vragen of klachten hieromtrent.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

 

  1. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

 

  1. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij GOLFBREKER Consulting en op info@golfbreker.digital.

Sint-Katelijne-Waver, mei 2019